برگزاری نشست مشترک استانداران و وزرای اقتصادی/ رحمانی فضلی: بررسی الزامات تنظیم بازار و تامین مایحتاج ایام پایان سال و نوروز/ تشریک مساعی برای مؤثرسازی توزیع کالاهای اساسی/ هماهنگ سازی توانمندی های کشور و محدودیت های تحمیلی/ پیگیری جدی ارتقای نشاط اجتماعی

برگزاری نشست مشترک استانداران و وزرای اقتصادی/ رحمانی فضلی: بررسی الزامات تنظیم بازار و تامین مایحتاج ایام پایان سال و نوروز/ تشریک مساعی برای مؤثرسازی توزیع کالاهای اساسی/ هماهنگ سازی توانمندی های کشور و محدودیت های تحمیلی/ پیگیری جدی ارتقای نشاط اجتماعی

وزیر کشور گفت:با هماهنگی هایی که خصوصاً با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی دنبال می شود، دیدگاههای دستگاههای ملی و دستگاه های استانی را با محوریت حل مشکلات نزدیک کنیم و از این رهگذر ضمن استفاده از همه ظرفیتهای موجود در مناطق، چالش های اقتصادی موجود در استانها را به حداقل برسانیم؛
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تامین اجتماعی دنا تمز جشن عاطفه ها